European Wax Center Matawan. 1056 commons drive, geneva, il 60134 Arm waxing, bikini waxing, chest waxing, eyebrow waxing, full face waxing, lip waxing, men's waxing, stomach waxing, women's waxing, back…