European Wax Center Magnolia. 6519 fm 1488, ste 515, magnolia, tx 77354. Arm waxing, bikini waxing, chest waxing, eyebrow waxing, full face waxing, lip waxing, men's waxing, stomach waxing, women's…